Verejná vyhláška - Stavebné povolenie pre stavbu "ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

on štvrtok, 02. júl 2020, 05:25. Posted in aktuality

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciach vydáva stavebné povolenie pre stavbu "ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné".

Rozhodnutie formou Verejnej vyhlášky si môžete pozrieť tu

Oznámenie o strategickom dokumente - záverečné stanovisko

on pondelok, 29. jún 2020, 06:40. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné oznamuje občanom, že mu bolo dňa 29.06.2020 Okresným úradom Košice, odpor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené Oznámenie o strategickom dokumente - " Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Dokument nájdete TU.  

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

on piatok, 19. jún 2020, 10:51. Posted in aktuality

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSDU), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie  v energetike podľa zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  neskorších predpisov týmto

vyzýva

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce Pusté Čemerné, na ktorých sa nachádzajú  elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných  porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy,
a to v rozsahu podľa § 43 zákona Č. 251/2012 Z. z ..

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10.07.2020