Vyššie

Všeobecné záväzné nariadenia obce

V tejto sekcii nájdete všetky platné Všeobecné záväzné nariadenia zoradené podľa rokov.


 VZN prijaté v roku 2016:

 • VZN č. 1/ 2016 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Pusté Čemerne (nahradené VZN č.5/2016) > stiahnuť
 • VZN č. 2/ 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Čemerné > stiahnuť
 • VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016  > stiahnuť 
 • VZN č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady > stiahnuť
 • VZN č. 5/2016 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Pusté Čemerne > stiahnuť 

 

 VZN prijaté v roku 2015:

 • VZN č. 01/ 2015 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pusté Čemerné > stiahnuť 
 • VZN č. 2/2015 o Trhovom poriadku pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Pusté Čemerné >stiahnuť 
 • VZN č. 3/2015 o organizácii miestneho referenda > stiahnu
 • VZN č. 4/2015 Povodňový plán záchranných prác > stiahnu
 • VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016  stiahnuť 
 • VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady > stiahnuť 
   

 VZN prijaté v roku 2014:

 • VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 > stiahnuť 
 • VZN č. 2/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pusté Čemerné > stiahnuť 

 VZN prijaté v roku 2012:

 • VZN č. 1/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb a výške úhrad za sociálne služby > stiahnuť 
 • VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady > stiahnuť 

  VZN prijaté v roku 2010:

 • VZN č. 1/2010 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Pusté Čemerné > stiahnuť 
 • VZN č.2/2010 o opatrovateľskej službe > stiahnuť 
 • VZN č.3/2010 Požiarny poriadok obce Pusté Čemerné > stiahnuť 

 VZN prijaté v roku 2009:

 • VZN č. 1/2009 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a názorových agitácií politických strán, politických hnutí a koalícií  > stiahnuť 
 • VZN č.3/2009_o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce > stiahnuť 

 VZN prijaté v roku 2008: 


 VZN prijaté v roku 2007: 

 • VZN č. 1/2007 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi > stiahnuť 

VZN prijaté v roku 2006:  


 VZN prijaté v roku 2005: 

 • VZN č. 3/2005 o chove vodení a držaní psov > stiahnuť  

VZN prijaté v roku 2004:

 • VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu pre obec Pusté Čemerné > stiahnuť 
 • VZN č. 4/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva > stiahnuť 

Posledná aktualizácia: 12.12.2016

 
 
Powered by Phoca Download