Vyššie

OZ - 03.08.2020

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční

 dňa 3. augusta 2020 (pondelok) o 17:00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Memorandum k projektu „Bývanie pod Lesom“
 6. Povodňový plán záchranných prác Obce Pusté Čemerné
 7. Nová internetová stránka obce
 8. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu
 9. Kontrola plnenia rozpočtu za druhý kvartál 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

V Pustom Čemernom, 30.07.2020

 

                                                                                                       

                                                                                                     Ing. Juraj Jevin, v.r.

                                                                                                           starosta obce

 
 
Powered by Phoca Download