Vyššie

OZ - 17.12.2019

POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční

 dňa 17. decembra 2019 (utorok) o 18:00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie zámeru prenájmu pozemku pre prieskumný vrt
 6. Schválenie spôsobu odchytu psov v obci
 7. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020 -2021 
 8. Správa o vykonanom audite za rok 2018
 9. Schválenie mimoriadnej splátky Municipalného úveru
 10. Schválenie Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní pre potreby realizácie projektu s názvom: „Spracovanie komplexného spoločného vykonávacieho projektu odkanalizovania obcí Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pusté Čemerné, Staré, Voľa a Zbudza“
 11. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020
 12. Schválenie rozpočtu na rok 2020
 13. Rôzne
 14. Záver

 

 
 
Powered by Phoca Download