Vyššie

OZ - 17.9.2019

POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční

 dňa 17. septembra 2019 (utorok) o 18:00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 

 Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu
  6. Žiadosť o rozdelenie pozemku pod lesom
  7. Planenie plánu kontrol Hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
  8. Rôzne
  9. Záver

 

V Pustom Čemernom, 13.9.2019

                                                                                                       

                                                                                                                                   Ing. Juraj Jevin - starosta obce

Pozvánka na OZ - 17.9.2019
 
 
Powered by Phoca Download