Vyššie

OZ - 18.3.2019

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční

 dňa 18. marec 2019 (pondelok) o 18:00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Zloženie sľubu zvoleného poslanca
 6. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve s Východoslovenská energetika, a.s. o predaji časti pozemku parc. č. 512/2, CKN, katastrálne územie Pusté Čemerné, LV č. 354
 7. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. parc. č. 512/2, CKN, katastrálne územie Pusté Čemerné, LV č. 354
 8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 9. Poverenie starostu na zastupovanie obce v MAS Duša
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 12. Presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pre starostu obce
 13. Stav pripravovaných projektov
 14. Rôzne
 15. Záver

 

Obecné zastupiteľstva 18.3.2019
 
 
Powered by Phoca Download