Vyššie

VZN/2016

VZN č.2/2016 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pusté Čemerné
VZN č.4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti
VZN č. 5/2016 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Pusté Čemerne
 
 
Powered by Phoca Download