Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Napísal: Juraj Jevin on 22. jún 2015. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.06.2015 o 17:00 hod. na Obecnom úrade. 

 

Pozvánka a návrh programu zasadania: 

STAROSTA OBCE PUSTÉ ČEMERNÉ

P O Z V Á N K A

 Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Dňa 25.6.2015 o 17,00 hod. na obecnom úrade

 

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014
 6. Výročná sprava za rok 2014
 7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 20l4
 8. Schválenie VZN č. 2/2015 o Trhovom poriadku pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Pusté Čemerné.
 9. Schválenie VZN č. 3/2015 o organizácii miestneho referenda
 10. Schválenie: Zásady poddávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
 12. Schválenie dofinancovania 5 % na projekt - Rekonštrukcia a oprava verejných priestranstiev v obci Pusté Čemerné objekt SO-05 Úprava odvodňovacích kanálov.
 13. Schválenie podania Žiadosti na projekt - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na Environmentálny fond.
 14. Schválenie čerpania z rezervného fondu na dofinancovanie projektov.
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Záver

..........................................

Materiály pre rokovanie OZ nájdete na stránke v sekcii "Úradná tabuľa - Obecné zastupiteľstvo" alebo tu.

Všetky pozvánky na OZ nájdete na stránke v sekcii "Úradná tabuľa - Obecné zastupiteľstvo" alebo tu.