Vytlačiť

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Napísal: Juraj Jevin on 20. apríl 2015. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2015 o 18:00 hod. na Obecnom úrade. 

Pozvánka:

STAROSTA OBCE PUSTÉ ČEMERNÉ

P O Z V Á N K A

 Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 24.4.2015 o18,00 hod. na obecnom úrade

 

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Kontrola plnenia rozpočtu za  I.Q 2015  
 6. Oboznámenie o preschválenom rozpočte   
 7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014
 8. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014     
 9. Výročná správa za rok 2014                  
 10. Schválenie VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pusté Čemerné 
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver          

                                                                        

                                                                                                Oto Fenin, starosta obce