Vytlačiť

Návrh VZN č. 1/2015

Napísal: Juraj Jevin on 13. apríl 2015. Posted in aktuality

o spôsobe  náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pusté Čemerné

Obec Pusté Čemerné zverejňuje na pripomienkovanie návrh VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pusté Čemerné.

 

Znenie VZN:

Návrh VZN č. 1/2015 

o spôsobe  náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Pusté Čemerné

 Obec Pusté Čemerné v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp pre katastrálne územie obce Pusté Čemerné 

§1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje:

 1. spôsob náhradného zásobovania vodou ,
 2. spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp.

 §2

 Náhradné zásobovanie pitnou vodou

 1. Náhradné zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody, a to:

 a)      v prípade mimoriadnej udalosti (rozumie sa živelná pohroma, havária, katastrofa),

b)      v čase nedostatku pitnej vody,

c)      v období nepriaznivých klimatických podmienok.

 1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody, ktorým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
 2. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
 3. Náhradné zásobovanie v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva prevádzkovateľ verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.
 4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou, miesto a spôsob odberu pitnej vody oznámi obec miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§3

 Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp

 1. Obec Pusté Čemerné v súčasnosti nemá vybudovanú kanalizáciu. Obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy.
 2. Užívateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
 3. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
 4. Užívateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Pusté Čemerné originál dokladu o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

§4

Sankcie

 1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa §48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €.
 2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa §13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.

 §5

 Záverečné ustanovenia

 1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.04.2015.
 2. Návrh tohto VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa .....................
 3. Na tomto VZN obce Pusté Čemerné sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom uznesením číslo .............. dňa .............................
 4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
 5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa ...................

 

Oto Fenin, starosta obce