Zámer prevodu majetku obce

on 13. október 2020. Posted in aktuality

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce. 

 

  • zámer predaja novovytvoreného pozemku: reg. „C“ parc. č. 512/4 výmere: 13 m2, druh : zastavané plochy a nádvoria, kat. ú.: Pusté Čemerné, ktorý vznikol odčlenením od pôvodného pozemku reg. „C“ parc. č. 512/2 o pôvodnej výmere: 2 130 m2, druh: Zastavaná plocha a nádvoria, kat. ú.: Pusté Čemerné, zápis. na LV č. 354 na základe Geometrického plánu č. 20.00551/2020 vyhotovenom dňa 30.03.2020 vyhotoviteľom: HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.  IČO: 365 790 09,  úradne overenom dňa 16.04.2020 pod G1—207/2020.
  • zámer odplatného zriadenia  vecného bremena na pozemku: reg. „C  parc. č. 512/2, výmera 2130  m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 354, k.ú.: Pusté Čemerné. Rozsah špecifikovaný na základe Geometrického plánu č. 20.00554/2020 vyhotovenom dňa 30.03.2020 vyhotoviteľom: HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.  IČO: 365 790 09,  úradne overenom dňa 16.04.2020 pod  G1–207/2020.

Zriadenie vecného bremena ochranného pásma na priznanie práva uloženia a údržby inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu a umiestnenie elektro - energetického zariadenia v prospech  VSD,a.s..

  • nadobúdateľ  novovytvoreného pozemku a oprávnený z vec. bremena: VSD, a.s. 
  • cena najmenej podľa znaleckého posudku č. 182/2020, znalca Ing. P. Maťufka z 18.06.2020.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa (podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení): Na novovytvorenom pozemku sa uskutočnila výstavba  kioskovej trafostanice  s príslušenstvom a umiestnenie podporného bodu NN a VN napätia, podzemné elektr. vedenie v predpokladanej dĺžke 4bm. Vecné bremeno  slúži na vytvorenie ochranného pásma.  Investičná akcia VSD,a.s.  na území obce za účelom obnovy elektrickej prenosovej sústavy, distribúcia elektriny  distribučnou sústavou .  Rekonštrukcie a rozvoj distribučnej sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym napätím, aby mali odberatelia kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny. Uvedená akcia je vo verejnom záujme obce, jej obyvateľov, ako aj iných subjektov. V zmysle zákona o energetike, VSD,a.s.  je oprávnený prevádzkovateľ distribučnej sústavy na tomto území. Prevod inému subjektu by znemožnil distribútorovi plniť si zákonom stanovené oprávnenia.

Samotný prevod a vec. bremeno bude po splnení podmienok prejednané a odsúhlasené na ďalšom obecnom zastupiteľstve.

 

Zverejnené 13.10.2020