Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

on 19. jún 2020. Posted in aktuality

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSDU), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie  v energetike podľa zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  neskorších predpisov týmto

vyzýva

všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce Pusté Čemerné, na ktorých sa nachádzajú  elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných  porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy,
a to v rozsahu podľa § 43 zákona Č. 251/2012 Z. z ..

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 10.07.2020

 

Cele znenie Výzvy nájdete TU.