Oznámenie o strategickom dokumente

on 18. máj 2020. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné oznamuje občanom, že mu bolo dňa 15.5.2020 Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené Oznámenie o strategickom dokumente

 

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027"

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom  sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov- verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10.
posch., č. dverí 1009 počas celého posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.