Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné

on 03. marec 2020. Posted in aktuality

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2020 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pustom Čemernom.

 

Program:

 1. Prezentácia účastníkov
 2. Otvorenie
 3. Určenie zapisovateľov a overovateľov
 4. Určenie návrhovej a mandátovo-volebnej komisie
 5. Schválenie programu VZ
 6. Kontrola plnenia uznesenia z ostatného VZ
 7. Správa o činnosti za rok 2019
 8. Diskusia o návrhu kandidátov do Výboru a Dozornej rady
 9. Správa o hospodárení za rok 2019
 10.  Správa Dozornej rady
 11.  Správa odborného lesného hospodára
 12.  Voľby členov Výboru a Dozornej rady
 13.  Diskusia
 14.  Hlasovania o predložených návrhoch
 15.  Návrh na uznesenie
 16.  Vyplatenie dividend a záver

 

Zastupovaním svojej osoby na VZ môžete splnomocniť iného člena združenia. Ak sa tak rozhodnete, musí sa splnomocnenec pri prezentácii preukázať Vám doručenou pozvánkou a vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.

           

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

            S pozdravom                                 

                                                                     Výbor Urbariátu PS - Pusté Čemerné