Zámer prevodu majetku

on 24. január 2020. Posted in aktuality

Zámer prevodu majetku obce. Prenájom pre Výskumný ústav vodného hospodárstva.

 

  • dotknutej časti (výmera do 1 m2) z  pozemku registra „C“ parcelné č. 522/1,  výmera 2825 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie., LV č. 354, k.ú.: Pusté Čemerné,
  • budúci užívateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva, IČO: 00 156 850 (VÚVH)
  • spôsob prevodu majetku:  odplatná  Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku.
  • dôvod hodný osobitného zreteľa (podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení):

 

VÚVH  užívaním sleduje účel realizácie projektu „Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách“ spolufinancovaného z prostriedkov EÚ-KF a ŠR v rámci implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia a následného monitorovania kvality podzemných vôd.

 Vzhľadom na veľkosť plochy z obecnej  parcely by náklady  spojené s realizáciou iného druh nakladania s obecným majetkom, by  prevýšili možný príjem z prenájmu. Dotknutá časť z obecnej parcely  nie je potrebná pre obec a svojím budúcim využitím môže slúžiť len pre potreby užívateľa. Iné využitie dotknutej časti nie je možné.

 

Samotný prevod v zmysle zámeru bude po splnení podmienok prejednaný a odsúhlasený na obecnom zastupiteľstve.