Oznámenie Obce Pusté Čemerné verejnou vyhláškou

on 19. december 2019. Posted in aktuality

Listom zo dňa 17.11.2019 požiadal občan Obce Pusté Čemerné p. Peter Fuga , bytom Pusté Čemerné č. 133, 072 22 Strážske o preverenie ako občania Obce Pusté Čemerné vypúšťajú a likvidujú odpadové vody z domácnosti. Zároveň žiadal, aby Obec Pusté Čemerné vyzvala všetkých obyvateľov Obce Pusté Čemerné o predloženie dokladov o vývoze žúmp (likvidácia odpadových vôd).

 

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1, 2 zákona č. 71/1976 Zb. správny poriadok na základe podnetu p. Petra Fugu,  bytom Pusté Čemerné č. 133, 072 22 Strážske začala Obec Pusté Čemerné správne konanie.

Obec Pusté Čemerné vyzýva všetkých občanov Obce Pusté Čemerné, aby do 31.01.2020 predložili doklady o vývoze žúmp (likvidácia odpadových vôd).

Tieto doklady žiadame predložiť na Obecný úrad Pusté Čemerné č. 4 pracovníčke p. Hreňovej v úradných hodinách t.j.:

pondelok – piatok od 07:00 hod. do 15:00 hod. .            

 

Vyvesené dňa: 19.12.2019