Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 17.6.2019

Napísal: Juraj Jevin on 13. jún 2019. Posted in aktuality

Starosta obce zvoláva rokovanie Obecného zastupiteľstva na pondelok 17.6.2019 o 18.00 hod. Návrh programu nájdete v sekcii Samospráva alebo priamo tu.  

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční

 dňa 17. júna 2019 (pondelok) o 18:00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 

 Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 256/10/2006/závod MI
 6. Schválenie Plánu obnovy vodovodu v obci Pusté Čemerné
 7. Správa o vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2018
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
 9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
 10. Zrušenie uznesení OZ Pusté Čemerné zo dňa 9.10.2012 č. 4/2012 časť C bod 1,2,3,4
 11. Stanovisko k banskej činnosti v katastri obce Pusté Čemerné
 12. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 13. Kontrola plnenia rozpočtu na rok 2019
 14. Rôzne
 15. Záver

 

V Pustom Čemernom, 13.6.2019

                                                                                                     

                                                                                                         Ing. Juraj Jevin - starosta obce