Oznámenie

on 21. marec 2019. Posted in aktuality

o vyhlásení  uskutočnenia stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Dňa 14.02.2019 tunajší stavebný úrad obdržal od navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Pusté Čemerné – úprava NN, zriadenie VN a TS“.

Ide o zriadenie koncovej blokovej trafostanice na pozemku registra KNC parcela číslo 512/2, k.ú. Pusté Čemerné. Trafostanica bude napájaná VN káblom na stĺpoch NN vedenia. Súčasťou je aj úprava NN vedenia a domových prípojok v pôvodnej trase (nové izolované vedenie).

Obec Pusté Čemerné ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 61 ods.4, § 117, 119 ods.3 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

08.04.2019 o 10,00 hod. (pondelok)

so stretnutím v zasadačke na Obecnom úrade v Pustom Čemernom.

Účastníci a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Strážskom, referát výstavby na poschodí č.d. 9 a na Obecnom úrade v Pustom Čemernom. Ak sa niektorý orgán v termíne do dňa konania nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pusté Čemerné spôsobom obvyklým.

 

Vyvesené dňa:     21.3.2019                                                          Zvesené dňa:

 

Súbory na stiahnutie: