Zámer prevodu majetku obce Pusté Čemerné

Napísal: Juraj Jevin on 19. február 2019. Posted in aktuality

Obec Pusté Čemerné  zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  •  dotknutej časti z  pozemku registra „C“ parcelné č. 512/2, výmera 2130  m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 354, k.ú.: Pusté Čemerné,
  •  budúci nadobúdateľ a oprávnený z vec. bremena: VSD, a.s. 
  •  spôsob prevodu majetku:

a)    Budúca zmluva o predaji časti parcely (bude odčlenené na základe geometrického plánu). Výstavba kioskovej trafostanice s príslušenstvom. 

b)    Budúca zmluva o zriadení  vecného bremena (bude zakreslené na základe geometrického plánu). Umiestnenie podporného bodu NN a VN napätia, podzemné elektr. vedenie v predpokladanej dĺžke 4bm.

  

Dôvod hodný osobitného zreteľa (podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení):

Investičná akcia VSD, a.s.  na území obce za účelom obnovy elektrickej prenosovej sústavy, distribúcia elektriny  distribučnou sústavou.  Rekonštrukcie a rozvoj distribučnej sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym napätím, aby mali odberatelia kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny. Uvedená akcia je vo verejnom záujme obce, jej obyvateľov, ako aj iných subjektov. V zmysle zákona o energetike, VSD, a.s. je oprávnený prevádzkovateľ distribučnej sústavy na tomto území. Prevod inému subjektu by znemožnil distribútorovi plniť si zákonom stanovené oprávnenia.

Samotný prevod v zmysle zámeru bude po splnení podmienok prejednaný a odsúhlasený na obecnom zastupiteľstve.

 

Vyvesené dňa: 19.02.2019