Pozvánka na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné

on 07. február 2019. Posted in aktuality

Vážení podielnici Urbariátu PS - Pusté Čemerné,  pozývame Vás na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční dňa 2. marca 2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pustom Čemernom.

 

Program:

 

 1. Prezentácia účastníkov
 2. Otvorenie
 3. Určenie zapisovateľov a overovateľov
 4. Určenie návrhovej a mandátovej komisie
 5. Schválenie programu VZ
 6. Kontrola plnenia uznesenia z ostatného VZ
 7. Správa o činnosti za rok 2018
 8. Správa o hospodárení za rok 2018
 9. Správa Dozornej rady
 10.  Správa odborného lesného hospodára
 11.  Diskusia
 12.  Hlasovania o predložených návrhoch
 13.  Návrh na uznesenie
 14.  Záver

 

Zastupovaním svojej osoby na VZ môžete splnomocniť iného člena združenia. Ak sa tak rozhodnete, musí sa splnomocnenec pri prezentácii preukázať Vám doručenou pozvánkou a vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.

           

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

            S pozdravom

                                                                             Výbor Urbariátu PS - Pusté Čemerné