Valné zhromaždenie urbariátu

Napísal: Juraj Jevin on 25. február 2017. Posted in aktuality

Vážení podielnici Urbariátu PS - Pusté Čemerné, pozývame Vás na valné zhromaždenie Urbariátu PS - Pusté Čemerné, ktoré sa uskutoční dňa 1. apríla 2017 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Pustom Čemernom.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov
 2. Otvorenie
 3. Určenie zapisovateľov a overovateľov
 4. Určenie návrhovo-volebnej komisie a jej zapisovateľa
 5. Kontrola uznesenia z ostatného VZ
 6. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016
 7. Správa Dozornej rady
 8. Správa lesného hospodára
 9. Hlasovania o predložených návrhoch
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver a vyplatenie dividend

Zastupovaním svojej osoby na VZ môžete splnomocniť iného člena združenia. Ak sa tak rozhodnete, musí sa splnomocnenec pri prezentácii preukázať Vám doručenou pozvánkou a vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.

Oficiálna pozvánka sa urbárnikom posiela poštou.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom
Výbor Urbariátu PS - Pusté Čemerné