Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 11.12.2015

Napísal: Juraj Jevin on 08. december 2015. Posted in aktuality

Starosta obce Pusté Čemerné zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2015 o 17,00 hod. na obecnom úrade.

 

Návrh programu zasadania OZ:

 1.  Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie VZN č.4/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Pusté  Čemerné
 6. Schválenie VZN č.5/2015 o dani z nehnuteľnosti
 7. Schválenie VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 8. Schválenie rozpočtu na rok 2016                           
 9. Preschválenie rozpočtu                                            
 10. Zámena pozemkov     
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Dokumenty k OZ nájdete tu